Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Voorwaarden PRO account

Fotografen die een PRO account gebruiken zijn akkoord gegaan met de onderstaande overeenkomst, en verklaren kennis genomen te hebben van:
Algemene Verkoopvoorwaarden Prints
Algemene Verkoopvoorwaarden Downloads
Notice and Take Down reglement
Algemene Voorwaarden Website

Fotografie.nl, gevestigd te Alphen aan den Rijn, en fotograaf komen het volgende overeen:

1. DEFINITIES EN UITGANGSPUNTEN OVEREENKOMST

1.1 Deze overeenkomst tussen Fotografie.nl en de fotograaf omvat alle foto’s die door of namens de fotograaf zijn ingevoerd in de (elektronische) administratie van Fotografie.nl.
1.2 De fotograaf verklaart eigenaar te zijn van de door hem/haar aangeboden foto’s, dan wel gemachtigd te zijn namens de eigenaar, en alle in deze overeenkomst opgenomen verplichtingen aan te gaan. Hiermee vrijwaart de fotograaf Fotografie.nl, exploitant van de website www.fotografie.nl, van aanspraken tot schadevergoeding, dan wel redelijke (gebruik)vergoeding vanwege inbreuk op copyrights op foto’s die namens of door de fotograaf worden toegevoegd aan de hierboven genoemde site.
1.3 De fotograaf heeft, in verband met het portretrecht, indien nodig een ondertekend modelrelease formulier van de door hem/ haar aangeboden foto’s in zijn bezit en vinkt de desbetreffende foto’s (in KUNST) aan voor 'Model release' op zijn persoonlijke accountpagina op Fotografie.nl. De verantwoordelijkheid voor het uploaden en als print/download te koop aanbieden van foto’s met modellen die zichtbaar in beeld zijn ligt te allen tijde bij de fotograaf. De fotograaf vrijwaart Fotografie.nl, exploitant van de website www.fotografie.nl, van aanspraken tot schadevergoeding, dan wel redelijke (gebruik)vergoeding vanwege inbreuk op het portretrecht.
1.4 De administratie van Fotografie.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de fotograaf aangeboden foto’s aan Fotografie.nl. Fotografie.nl erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van deze overeenkomst erkent de fotograaf dit eveneens.
1.5 Om de elektronische communicatie op een veilige wijze plaats te laten vinden, krijgt elke fotograaf een eigen account, waartoe naast Fotografie.nl alleen de fotograaf toegang heeft. De toegang tot dit account is beveiligd door middel van inlogcodes die de fotograaf te allen tijde geheim dient te houden en niet aan derden ter beschikking dient te stellen.
1.6 Foto’s kunnen aan deze overeenkomst worden toegevoegd en onttrokken en de gegevens van een foto kunnen worden gewijzigd door het wijzigen van de gegevens via het account van de fotograaf.
1.7 Indien door Fotografie.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze overeenkomst zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de overeenkomst te eisen. De fotograaf kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Fotografie.nl deze overeenkomst soepel toepast.
1.8 Onder klanten worden in deze overeenkomst verstaan alle personen waarmee Fotografie.nl een overeenkomst tot verkoop van fotoafdrukken/downloads van fotograaf afsluit.
1.9 Onder fotoafdrukken wordt verstaan fotoafdrukken op diverse materialen, gemaakt van door de fotograaf aangeleverde/geuploade foto’s.
1.10 Onder downloads wordt verstaan de door de fotograaf beschikbaar gestelde foto’s die door de klanten van Fotografie.nl kunnen worden gedownload.

2.VERPLICHTINGEN/RECHTEN FOTOGRAFIE.NL

Fotografie.nl zal een of meerdere van de hieronder genoemde diensten uitvoeren.
2.1 De foto’s en de fotograaf promoten door weergave van een verkleinde kopie en gegevens van de foto op de website van Fotografie.nl; voor alle foto’s beschikbaar gesteld voor verkoop;
2.2 De klanten van Fotografie.nl de mogelijkheid tot koop van fotoafdrukken/downloads aanbieden en de eventueel daaruit voortvloeiende overeenkomst tot koop in eigen naam af te sluiten;
2.3 In de overeenkomsten die Fotografie.nl met haar klanten sluit, zal deze alle bepalingen opnemen die nodig zijn voor een goede naleving van de verplichtingen en rechten zoals hieronder door Fotografie.nl en de fotograaf overeengekomen;
2.4 Haar klanten de mogelijkheid tot koop van fotoafdrukken/downloads van de fotograaf aanbieden en de eventueel daaruit voortvloeiende verkoopovereenkomst namens de fotograaf afsluiten;
2.5 Wanneer een fotoafdruk/download verkocht is via Fotografie.nl, dan zorgt Fotografie.nl voor gepast vervoer van de betreffende fotoafdruk naar het adres van de klant. Tijdens dit vervoer is Fotografie.nl jegens de fotograaf (hoofdelijk, eventueel samen met de vervoerder) aansprakelijk voor de ontstane schade aan de fotoafdruk.
2.6 Fotografie.nl verplicht zich met deze overeenkomst de door de fotograaf ter beschikking gestelde hoge resolutie beelden alleen te gebruiken voor het afdrukken/downloaden van foto’s ter verkoop aan klanten. Fotografie.nl zal nimmer de door de fotograaf ter beschikking gestelde hoge resolutiebeelden aan derden aanbieden of verkopen.
2.7 Indien Fotografie.nl in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.
2.8 Fotografie.nl kan niet garanderen dat door fotograaf aangeleverde foto's behouden blijven op de website en het wordt fotograaf aangeraden zelf een kopie van de foto's te bewaren.
2.9 Fotografie.nl is te allen tijde gerechtigd een subdomein terug te nemen als we daar een goede reden voor hebben.

3.VERPLICHTINGEN/RECHTEN FOTOGRAAF

De fotograaf, met betrekking tot alle foto’s opgenomen in de administratie van Fotografie.nl:
3.1 Geeft voor alle foto’s aan Fotografie.nl het recht om de foto’s op de website van Fotografie.nl weer te geven voor de duur van de overeenkomst. Hier staat geen vergoeding tegenover.
3.2 Verklaart voor de foto’s die de fotograaf hiervoor beschikbaar heeft gesteld dat Fotografie.nl gerechtigd is overeenkomsten tot koop van fotoafdrukken/downloads met klanten af te sluiten.
3.3 Zorgt voor beschikbaarheid van het originele fotobestand welke geschikt is voor afdruktoepassingen/downloaden.
3.4 Zal geen aanstootgevende foto’s ter verkoop aanbieden op de website van Fotografie.nl. Fotografie.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor foto’s die door fotograaf ter verkoop ter beschikking zijn gesteld zonder opgaaf van redenen te verwijderen van de server.
3.5 Garandeert dat:
hij/zij volledig bevoegd is zich te binden aan deze Voorwaarden en de licentie zoals omschreven in de Algemene Verkoopvoorwaarden Prints en Algemene Verkoopvoorwaarden Downloads te verlenen indien hij/zij gebruik maakt van de verkoop van haar/zijn foto's als downloadbestand;
foto's geen inbreuk maken op enige (intellectuele eigendoms)rechten van derden en ook anderszins niet onrechtmatig zijn;
de bij registratie opgegeven persoonsgegevens van de fotograaf correct en volledig zijn;
de opgegeven technische specificaties van de foto's correct en volledig zijn;
de foto's niet schadelijk zijn voor de elektronische systemen van Fotografie.nl;
er geen foto's zonder vrijwaringsverklaring geupload worden die de persoonlijkheidsbelangen van de geportretteerde schenden: bijvoorbeeld foto's die tot de privésfeer worden gerekend;
de op de website opgegeven informatie omtrent portretrecht en een eventuele vrijwaringsverklaring correct en naar waarheid zijn ingevuld.
3.6 Fotograaf vrijwaart Fotografie.nl tegen enige schade, waaronder materiële en immateriële schade (zoals zaaks- en vermogensschade), die kan voortvloeien uit niet naleving van de hierboven in 3.5 gegeven garanties.

4. DE OVEREENKOMST MET DE KLANTEN VAN FOTOGRAFIE.NL

4.1 Fotografie.nl biedt haar klanten de mogelijkheid fotoafdrukken/downloads te kopen van de fotograaf.
4.2 De koopovereenkomsten die Fotografie.nl met haar klanten sluit zijn terug te vinden in de Algemene Verkoopvoorwaarden op www.fotografie.nl. De fotograaf bevestigd met acceptatie van deze overeenkomst kennis genomen te hebben van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.
4.3 De verkoopovereenkomsten die Fotografie.nl met haar klanten sluit zijn overeenkomsten waarbij de volledige eigendom van de fotoafdrukken/downloads overgaat van de fotograaf naar de klant van Fotografie.nl tegen de overeengekomen verkoopprijs. De overeenkomsten tot verkoop worden door Fotografie.nl namens de fotograaf gesloten met klanten. De hoogte van de verkoopprijs is per fotoafdruk/download weergegeven in het account van de fotograaf bij Fotografie.nl (inclusief BTW) en is voor de fotograaf in hoogte instelbaar.

5.VERGOEDINGEN AAN DE FOTOGRAAF

5.1 Fotografie.nl betaalt aan de fotograaf bij verkoop van een fotoafdruk/download het overeengekomen bedrag, zoals opgegeven in Administratie - Cijfers in het PRO account van de fotograaf bij Fotografie.nl. Indien een klant een order annuleert is Fotografie.nl geen vergoeding aan de fotograaf verschuldigd.
5.2 Fotografie.nl betaalt alle door de fotograaf verkregen opbrengsten aan fotoverkoop maandelijks uit aan de fotograaf op de eerste, doch uiterlijk de vijfde dag van de daarop volgende maand.
5.3 Indien de bankgegevens door fotograaf niet correct zijn opgegeven kan het verkochte werk niet worden uitbetaald. Fotograaf kan binnen 1 jaar na verkoop van zijn foto's nog aanspraak maken op het te innen bedrag.

6.VERGOEDINGEN FOTOGRAFIE.NL

6.1 Fotografie.nl vraagt wij in verband met administratieve en daaraan gerelateerde kosten een provisie van 20% over de verkoopprijs van fotoafdrukken en downloads exclusief BTW. De rest van de opbrengst – behoudens de BTW – komt aan de fotograaf toe.
6.2 De fotograaf kan de prijs van de fotoafdrukken/downloads zelf van te voren vastleggen door middel van de prijsprofielen.

7. LOOPTIJD EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST

7.1 Deze overeenkomst is aangegaan tot en met 7 maanden na datum van het aflopen van het betaald account zoals vermeld bij de gegevens van de fotograaf in de accountsectie van de fotograaf bij Fotografie.nl met dien verstande dat Fotografie.nl bevoegd is de overeenkomst eerder op te zeggen.
7.2 De in 7.1 genoemde periode telt steeds weer opnieuw vanaf het aflopen van het betaald account; indien fotograaf het betaald account verlengt vóór deze gestelde periode is deze overeenkomst opnieuw van kracht.
7.2 Indien de fotograaf enige uit deze overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichting niet of niet tijdig nakomt, ook niet nadat hij in gebreke is gesteld en hem een redelijke termijn is gegeven alsnog naar behoren te presteren, is Fotografie.nl gerechtigd deze overeenkomst buiten rechte te ontbinden door een schriftelijke verklaring daarop gericht.

8. BEËINDIGING

8.1 Zowel Fotografie.nl als fotograaf zijn te allen tijde gerechtigd het PRO account schriftelijk op te heffen.
8.2 Het verwijderen van specifieke foto's van de website geschiedt na een daartoe strekkend verzoek van fotograaf. Dit verzoek kan per e-mail plaatsvinden.
8.3 Opheffing van een PRO account of verwijdering van specifieke foto's heeft geen gevolgen voor reeds verleende sublicenties.
8.4 lndien Fotografie.nl foto's van fotograaf heeft gebruikt voor promotionele producten, dan blijft Fotografie.nl na beëindiging van deze overeenkomst het recht behouden de werken voor deze doeleinden te gebruiken tot 5 jaar na afloop.

9.TOEPASSELIJK RECHT

Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en alle geschillen tussen fotograaf en Fotografie.nl zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.
Fotografie.nl is een handelsnaam van Adpix v.o.f, KvK Leiden, nummer 33206353

Laatst gewijzigd: november 2013

|