Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Verkoopvoorwaarden Downloads

Artikel 1 - Algemeen

1.1 In deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) wordt verstaan onder verkoper: Fotografie.nl; koper: de (potentiële) koper van producten van Fotografie.nl; Fotograaf: een ieder die zijn foto's te koop aanbiedt bij Fotografie.nl; orderbevestiging/factuur: de orderbevestiging/factuur zoals beschreven in Artikel 2; voorwaarden: deze algemene verkoopvoorwaarden.
1.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle verkoopovereenkomsten waarbij tegen de onderstaande voorwaarden door verkoper producten aan de koper verkocht worden.
1.3 Indien (een) bepaling(en) van deze algemene voorwaarden nietig is/ zijn of vernietigd wordt/ worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Verkoper en de koper zullen dan in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/ worden genomen.

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Ingeval koper gebruik maakt van de digitale beeldbanken van Fotografie.nl komt de overeenkomst tot stand door de (hoge) resolutiebeelden daadwerkelijk te downloaden in een eigen systeem.
Gebruik van foto’s betekent in ieder geval aanvaarding.
2.2 Alle aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend en verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling van de koper door verkoper. Verkoper is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt verkoper dit mee voor ontvangst van de bestelling.
2.4 Verkoper is niet verantwoordelijk voor de door de fotograaf vastgestelde prijzen en uiteindelijk slechts bemiddelaar bij de verkoop van deze producten.
2.5 In geval van verkoop is verkoper de partij met wie de overeenkomst zal worden aangegaan.
2.6 De overeenkomst tussen verkoper of de fotograaf en de koper komt tot stand doordat de koper een bestelling heeft geplaatst en de koper hierop per e-mail een orderbevestiging heeft ontvangen van verkoper met de details van de bestelling. Bestellen kan via de website van verkoper middels het volledig correct invullen van het bestelformulier.
2.7 In veel gevallen zal de factuur tevens dienst doen als orderbevestiging.
De orderbevestiging/factuur vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
- de naam van de foto;
- de naam van de fotograaf die de foto gemaakt heeft
- de prijs van het product waarvoor gekozen is.
2.8 De administratie van verkoper geldt behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de koper aan verkoper verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door verkoper verrichte leveringen. Verkoper erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent koper dit eveneens.

Artikel 3 Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten alsmede de bijkomende kosten voor verzending en eventuele afwerking zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling door de koper kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.
3.3 Indien de koper met enige betaling in gebreke is, is verkoper gerechtigd (de uitvoering van) de betrefffende overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden.
3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de koper gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door verkoper.
3.5 Alle betalingen dienen op de door verkoper in de bevestiging van de bestelling vermelde bankrekening te geschieden. Betaling aan een andere bankrekening bevrijdt de klant niet van zijn betalingsplicht jegens verkoper.
3.6 Tenzij verkoper en koper anders zijn overeenkomen dan wel hieronder anders is bepaald, zal de koper de in rekening gebrachte bedragen, direct aan verkoper betalen.
3.7 Alle aan koper in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Koper is niet bevoegd tot verrekening. Koper heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens verkoper op te schorten.

Artikel 4 Specifieke bepalingen m.b.t. een koop via internet:

4.1 Tijdig voordat de koop via internet wordt gesloten, worden aan de koper met alle aan de gebruikte techniek voor communicatie op afstand aangepaste middelen en op duidelijke en begrijpelijke wijze, de volgende gegevens verstrekt:
a. de identiteit en, indien de koop op afstand verplicht tot vooruitbetaling van de prijs of een gedeelte daarvan, het adres van de verkoper;
b. de belangrijkste kenmerken van de zaak;
c. de prijs, met inbegrip van alle belastingen, van de zaak;
d. voor zover van toepassing: de kosten van aflevering;
e. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de koop op afstand;
f. indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief: de hoogte van het geldende tarief;
g. de termijn voor de aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;

4.2 Tijdig bij de nakoming van de koop via internet en, voor zover het niet aan derden af te leveren zaken betreft, uiterlijk bij de aflevering, zal aan de koper op duidelijke en begrijpelijke wijze schriftelijk of, voor zover het de in de onderdelen a en c tot en met e bedoelde gegevens betreft, op een andere te zijner beschikking staande en voor hem toegankelijke duurzame gegevensdrager, de volgende gegevens worden verstrekt, behoudens voor zover zulks reeds is geschied voordat de koop op afstand werd gesloten:
a. de gegevens, bedoeld in de onderdelen a tot en met e van artikel 4.1;
b. de vereisten voor de gebruikmaking van het recht tot ontbinding overeenkomstig artikel 4.3;
c. het bezoekadres van de vestiging van de verkoper waar de koper een klacht kan indienen;
d. voor zover van toepassing: gegevens omtrent de garantie en gegevens in het kader van de koop via internet aangeboden diensten;

4.3 Fotoproducten zijn speciaal voor koper op maat gemaakt. Hierdoor geldt er geen zichttermijn zoals omschreven in de Wet Koop op Afstand. Zodra de betaling bij verkoper binnen is, begint verkoper direct met produceren. Vanaf dat moment is wijzigen of annuleren niet meer mogelijk.

4.4 Het verzuim van de verkoper treedt zonder ingebrekestelling in, wanneer de koop via internet niet uiterlijk binnen dertig dagen, te rekenen van de dag waarop de koper zijn bestelling bij de verkoper heeft gedaan, is nagekomen, behalve voor zover de vertraging de verkoper niet kan worden toegerekend of nakoming reeds blijvend onmogelijk is.
4.5 De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, van wie een betaalkaart frauduleus is gebruikt in het kader van koop via internet, kan niet worden verplicht tot betaling van de hem als gevolg van dat frauduleuze gebruik in rekening gebrachte bedragen, behoudens voor zover dat gebruik een gevolg is van een omstandigheid die aan hem kan worden toegerekend. Het terzake reeds betaalde geldt als onverschuldigd betaald.
4.6 Wanneer de koper zich op bovenstaande bepaling wil beroepen zal hij het frauduleuze gebruik met bewijzen moeten kunnen staven.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

5.1 Foto’s blijven te allen tijde eigendom van verkoper of diens licentiegevers (fotografen), tenzij de eigendom daarvan schriftelijk is overgedragen of uit de aard van de overeenkomst het tegendeel blijkt. De eigendom van foto’s blijft hoe dan ook bij verkoper of diens licentiegevers (fotografen) berusten en geen enkel gebruik van het fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang koper nog niet geheel heeft voldaan aan iedere verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Fotografie.nl dan ook.
5.2 Koper mag foto's niet herpubliceren, doorverkopen, co-branden, tenzij anders is overeengekomen.
5.3 Koper mag foto's niet beschikbaar stellen op enige manier die derde partijen ertoe in staat stelt of ertoe aanzet om het gelicentieerde materiaal als een afzonderlijk bestand te downloaden, te kopiëren, opnieuw te distribueren of te openen.

Artikel 6a Gebruiksvoorwaarden licentie download commercieel gebruik

Koper gaat voor de toegang tot, het verkrijgen en gebruiken van het downloaden van foto's akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden:

Koper mag de licentie download(s) WEL gebruiken:
- in tijdschriften, kranten en in boeken als vormgeving;
- voor het design van een website, videogame of cd-rom;
- in een elektronische uitgave (niet in originele maar in uiteindelijke vorm) of voor persoonlijke zaken, zoals in een ontwerp voor een website of flash, mits de inhoud niet opnieuw wordt uitgegeven of verkocht aan derden;
- als onderdeel van marketing, adverteren of promotioneel materiaal;
- in verband met bepaalde bedrijfsactiviteiten;
- als decor in een kantoor, lobby, openbare gelegenheid, restaurant of winkel;
- als design element in een video, film of televisieprogramma.
- in een digitale bibliotheek, netwerkconfiguratie of gelijksoortige omgeving opdat het gelicentieerde materiaal door medewerkers, partners en klanten van de koper kan worden bekeken, op voorwaarde dat er niet meer dan tien (10) gebruikers zijn. De koper moet als er meer dan tien (10) gebruikers zijn aanvullende seatlicenties kopen voordat deze aanvullende gebruikers het materiaal beginnen te gebruiken.

Koper mag de licentie download(s) NIET:
- verspreiden, noch elektronisch noch als harde kopie, behalve zoals boven omschreven;
- aan een derde partij doorverkopen
- delen via een netwerk, op een cd of welke andere manier dan ook;
- gebruiken voor zaken die te maken hebben met pornografische, obscene, immorele, onterende of illegale zaken; voor het goedkeuren van producten; voor precaire mentale gezondheids of soortelijke aspecten;
- gebruiken voor een product wat geprint wordt en daarna doorverkocht wordt, zoals boekomslagen, kalenders, T-shirts, posters, art, etc. waarbij de foto een essentieel deel is van het aangeboden product. Hiervoor dient men eerst schriftelijke toestemming van de fotograaf te hebben gekregen en te hebben voldaan aan de door hem gestelde voorwaarden en/of prijzen.
- zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf opnemen in een logo, bedrijfsidentiteit, handelsmerk of servicemerk.

Artikel 6b Gebruiksvoorwaarden licentie download redactioneel gebruik

Koper gaat voor de toegang tot, het verkrijgen en gebruiken van het downloaden van foto's akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden:

Koper mag de licentie download(s) WEL gebruiken:
- in tijdschriften, kranten en in boeken als vormgeving;
- voor het design van een website, videogame of cd-rom;
- in een elektronische uitgave (niet in originele maar in uiteindelijke vorm) of voor persoonlijke zaken, zoals in een ontwerp voor een website of flash, mits de inhoud niet opnieuw wordt uitgegeven of verkocht aan derden;
- in verband met bepaalde bedrijfsactiviteiten;
- als decor in een kantoor, lobby, openbare gelegenheid, restaurant of winkel;
- als design element in een video, film of televisieprogramma.

Koper mag de licentie download(s) NIET:
- zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf niet worden opgenomen in een logo, huisstijl of een merk voor waren en/of diensten;
- verspreiden, noch elektronisch noch als harde kopie, behalve zoals boven omschreven;
- gebruiken voor enig commercieel gebruik of voor promotie-, onderschrijvings-, reclame- of merchandisingdoeleinden. Ter verduidelijking: in deze Overeenkomst verwijst gebruik van gelicentieerd materiaal op “redactionele” wijze naar gebruik met betrekking tot gebeurtenissen die nieuwswaardig of van publiek belang zijn en zijn advertorials (bijv. gedeeltes of aanvullingen waarvoor koper een bedrag van een adverteerder of sponsor ontvangt) uitdrukkelijk van dat gebruik uitgesloten;
- aan een derde partij doorverkopen
- delen via een netwerk, op een cd of welke andere manier dan ook;
- gebruiken voor zaken die te maken hebben met pornografische, obscene, immorele, onterende of illegale zaken; voor het goedkeuren van producten; voor precaire mentale gezondheids of soortelijke aspecten;
- gebruiken voor een product wat geprint wordt en daarna doorverkocht wordt, zoals boekomslagen, kalenders, T-shirts, posters, art, etc. waarbij de foto een essentieel deel is van het aangeboden product. Hiervoor dient men eerst schriftelijke toestemming van de fotograaf te hebben gekregen en te hebben voldaan aan de door hem gestelde voorwaarden en/of prijzen.

Gebruik zonder bronvermelding is niet toegestaan. Bij het Werk dient als bronvermelding opgenomen te worden: © Fotografie.nl/naam fotograaf.

Artikel 6c Gebruiksvoorwaarden licentie download persoonlijk gebruik of batch download

Koper gaat voor de toegang tot, het verkrijgen en gebruiken van het downloaden van foto's akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden:

Koper mag de (batch) download(s) WEL gebruiken:
- voor persoonlijk gebruik, dus niet commercieel gebruik voor persoonlijke websites of computers, of voor prints of videokopiën.

Koper mag de (batch) download(s) NIET:
- gebruiken om geld mee te verdienen;
- gebruiken om een of andere vergoeding te vragen;
- in een advertentie gebruiken;
- doorverkopen, opnieuw als licentie of sublicentie verkopen;

Artikel 6d Gebruiksvoorwaarden licentie uitgebreid

Overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst verleent verkoper bij een uitgebreide licentie download aan koper een eeuwigdurende, wereldwijde, niet-overdraagbare sublicentie om de foto('s) te gebruiken, reproduceren of een onbeperkt aantal maal te weergeven in de geautoriseerde media uitsluitend voor (a) persoonlijke of educatieve doelen en (b) in verband met de werking van een bedrijf, en in het geval van elk van (a) en (b), met betrekking tot het recht om te verkopen of verspreiden van de foto('s) voor verkoop of reproducties of wijzigingen daarvan, als onderdeel van of samen met of op een willekeurig item van koopwaar of ander werk van auteurschap, in alle media of kanalen hierna bekend.
Koper heeft geen recht op het verlenen van verdere sublicenties. Koper heeft het recht om bestanden met de foto('s) onder werknemers te verdelen, of de foto('s) te reproduceren door contractanten, op voorwaarde dat dergelijke werknemers en contractanten verklaren akkoord te gaan met de beperkingen van deze overeenkomst.
In het normale verloop van de werkflow, kan koper de foto('s) ook doorgeven aan een derde partij (zoals een printer) voor tijdelijke kopieën van de foto('s), die integraal deel uitmaken van het uitendelijke product, en zonder die toepassing anders niet kunnen worden voltooid. Derden, werknemers en contractanten hebben geen verdere of extra rechten voor gebruik van de foto('s) en geen toegang tot het bestand of een uittreksel ervan uit een ander geleverd bestand.
Koper kan een digitale bibliotheek, netwerkconfiguratie of soortgelijke regeling opzetten om de foto('s) onder werknemers, partners en klanten te verspreiden. Koper betaalt verkoper een sublicentie vergoeding overeenkomstig Fotografie.nl's betalingen en prijzen. Ongeacht het tegendeel dat deze overeenkomst bevat, reproductie, distributie of weergave, met betrekking tot elektronische formaten, van de foto('s): (i) zal worden beperkt tot een resolutie van 1000 x 1000 pixels bij website gebruik (ongeacht de resolutie van de foto('s) beschikbaar voor downloaden van de Fotografie.nl website), op voorwaarde echter dat als de foto('s) is (zijn) opgenomen door koper binnen een niet-Fotografie.nl ontwerp of een ander niet-Fotografie.nl werk van auteurschap, zodanig dat het eindresultaat beduidend anders is dan de originele foto('s), dan wordt de resolutie beperkt tot 1.600 x 1.600 pixels; en (ii) zal worden beperkt tot de resolutie beschikbaar voor downloaden van de Fotografie.nl website in ander elektronisch gebruik.
Ter verduidelijking, maar onderworpen aan de voorgaande beperkingen, het is de bedoeling dat deze sublicentie zal toestaan het gebruik, reproductie en weergave van de foto('s) in of voor een zakelijke of commerciële omgeving of omstandigheden, weergeven in een kantoor of andere vestiging, reclame en promotie materialen en dergelijke.

Ter verduidelijking, maar onderworpen aan de voorgaande beperkingen, het is de bedoeling dat deze sublicentie zal toestaan het gebruik, reproduceren, verspreiden of weergeven van de foto('s) in verband met sjabloon ontwerptoepassingen bestemd voor wederverkoop en gebruik, reproduceren, distribueren van de foto('s) in verband met goederen of diensten bestemd voor wederverkoop of distributie, met inbegrip van, zonder beperking, mokken, t-shirts, posters, wenskaarten, affiches of andere koopwaar, en een van de voorgaande in “print on demand” of materiële of elektronische formaten, indien van toepassing; gebruiken, reproduceren, distribueren of weergeven van de foto('s) in verband met een PR-campagne ter bevordering van goederen of diensten aan de media. Bovendien, als koper de foto('s) opneemt in een promotioneel persbericht dat is gepubliceerd aan de media, mag koper vervolgens het zelfstandige afbeeldingsbestand van de foto('s) in verband daarmee in de media, verspreiden, onder de voorwaarde dat de media alleen dergelijke foto('s) in verband met het publiceren van dergelijke persbericht kan publiceren, en dat de foto('s) niet wordt (worden) gebruikt of verspreid door de media op enige andere wijze.

Indien gebruik van de foto('s) in strijd is met bovenstaande gebruiksvoorwaarden is, dan behoudt verkoper zich het recht om koper te instrueren om te stoppen met alle gebruik, distributie en bezit van de foto('s), en moet koper onmiddellijk voldoen aan dergelijke instructies.

Koper mag de licentie download(s) NIET:
- verspreiden, noch elektronisch noch als harde kopie, behalve zoals boven omschreven;
- aan een derde partij doorverkopen
- gebruiken voor zaken die te maken hebben met pornografische, obscene, immorele, onterende of illegale zaken; voor het goedkeuren van producten; voor precaire mentale gezondheids of soortelijke aspecten;
- zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf opnemen in een logo, bedrijfsidentiteit, handelsmerk of servicemerk.

Artikel 7 Reclame en aansprakelijkheid

Verkoper staat, voor zover redelijkerwijze van hem verlangd mag worden, in voor de juiste uitvoering van een correct gegeven en eenmaal aanvaarde opdracht tenzij bij verkoper sprake is van een niet toerekenbare tekortkoming bij uitvoering van de opdracht; verkoper dient bij de uitvoering van opdrachten van koper de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen en daarbij naar beste vermogen met de belangen van koper rekening te houden. Klachten dienen zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering, schriftelijk aan Fotografie.nl te worden gemeld. Verkoper heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit voor koper tot evenredige schade zou leiden. Tenzij op deze wijze alsnog goed werk voor afgekeurd werk geleverd kan worden, verplichten verwijtbare tekortkomingen in de uitvoering van een opdracht verkoper om aan een koper de daarvoor geleden schade te vergoeden zulks tot de hoogte van de laatst in rekening gebrachte vergoeding met een maximum van tweehonderd en vijftig euro. Op vorenbedoeld maximum kan door verkoper geen beroep worden gedaan indien de desbetreffende tekortkoming te wijten is aan opzet of grove schuld.

Artikel 8 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

8.1 De koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door verkoper geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
8.2 Verkoper garandeert niet dat de aan de koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/ of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door verkoper geleverd product inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

Artikel 9 Schadeloosstelling

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de koper en verkoper, dan wel tussen verkoper en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de koper en verkoper, is verkoper niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van verkoper.
Noch de fotograaf, noch verkoper is aansprakelijk voor eventuele claims van derden of incidentele schade, gevolgschade of andere schade, voortvloeiend uit deze licentie of koper op het gebruik van de foto.

Artikel 10 Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft verkoper in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van de koper op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen aan de koper en zulks zonder dat verkoper gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan verkoper kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11 Persoonsgegevens

11.1 Door de koper ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de koper.
11.2 Verkoper zal de door de koper opgegeven persoonsgegevens niet gebruiken voor enig ander commercieel doel dan de exploitatie van de site en diensten van verkoper. Gegevens zullen nimmer ter beschikking worden gesteld aan andere partijen. De bestanden met persoonsgegevens van verkoper zijn op grond van de Wet persoonsregistraties (Wpr) aangemeld bij de Registratiekamer, Prins Clauslaan 20 te Den Haag, telefoon 070 - 3811300 en geregistreerd onder nummer m1332495. Deze wet stelt eisen aan het beheer, het gebruik en de beveiliging van persoonsgegevens die door verkoper worden verzameld en opgeslagen. Een afschrift van deze gegevens wordt op verzoek verstrekt. Hiervoor zijn administratiekosten verschuldigd.

Artikel 12 Correspondentie

12.1 Alle correspondentie op basis van deze algemene voorwaarden vindt plaats via de email: info@fotografie.nl.
12.2 Fotografie.nl is een handelsnaam van Adpix V.o.f. geregisteerd onder nummer 33.206353 bij de Kamer van Koophandel te Leiden.

Artikel 13 Diversen

13.1 Wanneer de koper aan verkoper schriftelijk opgave doet van een adres, verkoper gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de koper aan verkoper schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.
13.2 Wanneer door verkoper gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat verkoper deze voorwaarden soepel toepast.
13.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met verkoper in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door verkoper vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
13.4 Verkoper is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 14 Auteursrecht

14.1 Op alle foto's berust het auteursrecht bij de fotograaf. Alle rechten op de foto, waaronder het zogenaamde copyright, zijn beschermd door de Auteurswet 1912. De fotograaf blijft dus altijd eigenaar van de afbeelding.
14.2 De bestelde downloads van foto's kunnen meermalen gebruikt worden zowel zakelijk als binnen huiselijke kring, mits koper zich te allen tijde houdt aan de restricties zoals vermeld in deze Algemene Voorwaarden, met name in Artikel 5.
14.3 In geen geval mag de afbeelding zonder schriftelijke toestemming van verkoper worden gereproduceerd of openbaar gemaakt. Besteller is volledig verantwoordelijk voor alle mogelijke schade die kan voortvloeien uit het onrechtmatig openbaar maken van bestelde opnames en vrijwaart verkoper hiervoor, niettegenstaande het recht van verkoper om een schadevergoeding van de besteller te vorderen.

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen verkoper gevestigd is.
15.3 De koper kan binnen een maand nadat verkoper zich op de betreffende bepaling beroept kiezen voor de bevoegde rechtbank krachtens de wet.

Artikel 16 Toepasselijkheid

16.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van verkoper, ongeacht welk communicatiemiddel wordt gebruikt;
16.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt;
16.3 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van verkoper en koper.
16.4 De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de koper wordt door de verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze voorwaarden prevaleren boven alle andersluidende voorwaarden van de koper, wanneer ook de koper de toepasselijkheid daarvan meent te hebben bedongen.

Artikel 17 Wijzigingen en aanvullingen

Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk door verkoper zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de desbetreffende overeenkomst.

Artikel 18 Ongeldig, nietig of onuitvoerbaar

Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing en zullen partijen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen;

|