Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Verkoopvoorwaarden Prints

Artikel 1 - Algemeen

1.1 In deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) wordt verstaan onder verkoper: Fotografie.nl; koper: de (potentiële) koper van producten van Fotografie.nl; Fotograaf: een ieder die zijn foto's te koop aanbiedt bij Fotografie.nl; orderbevestiging/factuur: de orderbevestiging/factuur zoals beschreven in Artikel 2; voorwaarden: deze algemene verkoopvoorwaarden.
1.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle verkoopovereenkomsten waarbij tegen de onderstaande voorwaarden door verkoper producten aan de koper verkocht worden.
1.3 Indien (een) bepaling(en) van deze algemene voorwaarden nietig is/ zijn of vernietigd wordt/ worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Verkoper en de koper zullen dan in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/ worden genomen.

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend en verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling van de koper door verkoper. Verkoper is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt verkoper dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.3 Verkoper is niet verantwoordelijk voor de door de Fotograaf vastgestelde prijzen en uiteindelijk slechts bemiddelaar bij de verkoop van deze producten.
2.4 In geval van verkoop is verkoper de partij met wie de overeenkomst zal worden aangegaan.
2.5 De overeenkomst tussen verkoper of de Fotograaf en de koper komt tot stand doordat de koper een bestelling heeft geplaatst en de koper hierop per email een orderbevestiging heeft ontvangen van verkoper met de details van de bestelling. Bestellen kan via de website van verkoper middels het volledig correct invullen van het bestelformulier.
2.6 In veel gevallen zal de factuur tevens dienst doen als orderbevestiging.
De orderbevestiging/factuur vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
- de naam van de foto;
- de naam van de Fotograaf die de foto gemaakt heeft indien de naam van degene die de foto gemaakt heeft ook te zichtbaar is in KUNST van Fotografie.nl;
- de prijs van het product waarvoor gekozen is.
2.7 De administratie van verkoper geldt behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de koper aan verkoper verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door verkoper verrichte leveringen. Verkoper erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent koper dit eveneens.

Artikel 3 Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten alsmede de bijkomende kosten voor verzending en eventuele afwerking zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling door de koper kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.
3.3 Indien de koper met enige betaling in gebreke is, is verkoper gerechtigd (de uitvoering van) de betrefffende overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden.
3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de koper gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door verkoper.
3.5 Alle betalingen dienen op de door verkoper in de bevestiging van de bestelling vermelde bankrekening te geschieden. Betaling aan een andere bankrekening bevrijdt de klant niet van zijn betalingsplicht jegens verkoper.
3.6 Tenzij verkoper en koper anders zijn overeenkomen dan wel hieronder anders is bepaald, zal de koper de in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeld op de factuur, binnen 14 dagen na factuurdatum aan verkoper betalen.
3.7 Alle aan koper in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Koper is niet bevoegd tot verrekening. Koper heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens verkoper op te schorten.
3.8 Indien op enig moment bij verkoper gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van koper, heeft verkoper het recht, alvorens (verder) te presteren, van koper te eisen dat vooruitbetaling van de koopsom plaatsvindt of dat deze een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die verkoper, al dan niet opeisbaar, op grond van de overeenkomst van de koper heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van verkoper.
3.9 Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is de koper in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welken hoofde ook, van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.
3.10 De koper is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd. De rente bedraagt 1,25 % per maand.
3.11 Indien de koper jegens verkoper in verzuim is, is hij verplicht verkoper de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door de koper te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 150,00.
3.12 Indien verkoper, nadat de koper in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan de koper richt, doet dit niet af aan het bepaalde in lid 8, 9 en 10.
3.13 Verkoper biedt de koper die via internet bestellen/kopen 2 betalingsmogelijkheden: per iDeal of PayPal.

Artikel 4 Specifieke bepalingen m.b.t. een koop via internet:

4.1 Tijdig voordat de koop via internet wordt gesloten, worden aan de koper met alle aan de gebruikte techniek voor communicatie op afstand aangepaste middelen en op duidelijke en begrijpelijke wijze, de volgende gegevens verstrekt:
a. de identiteit en, indien de koop op afstand verplicht tot vooruitbetaling van de prijs of een gedeelte daarvan, het adres van de verkoper;
b. de belangrijkste kenmerken van de zaak;
c. de prijs, met inbegrip van alle belastingen, van de zaak;
d. voor zover van toepassing: de kosten van aflevering;
e. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de koop op afstand;
f. indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief: de hoogte van het geldende tarief;
g. de termijn voor de aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;

4.2 Tijdig bij de nakoming van de koop via internet en, voor zover het niet aan derden af te leveren zaken betreft, uiterlijk bij de aflevering, zal aan de koper op duidelijke en begrijpelijke wijze schriftelijk of, voor zover het de in de onderdelen a en c tot en met e bedoelde gegevens betreft, op een andere te zijner beschikking staande en voor hem toegankelijke duurzame gegevensdrager, de volgende gegevens worden verstrekt, behoudens voor zover zulks reeds is geschied voordat de koop op afstand werd gesloten:
a. de gegevens, bedoeld in de onderdelen a tot en met e van artikel 4.1;
b. de vereisten voor de gebruikmaking van het recht tot ontbinding overeenkomstig artikel 4.3;
c. het bezoekadres van de vestiging van de verkoper waar de koper een klacht kan indienen;
d. voor zover van toepassing: gegevens omtrent de garantie en gegevens in het kader van de koop via internet aangeboden diensten;

4.3
a. Gedurende zeven werkdagen na de ontvangst van de zaak heeft de koper het recht de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden.
b. In geval van ontbinding overeenkomstig lid 1 kan de verkoper, behoudens ten hoogste de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaak, aan de koper geen vergoeding in rekening brengen.
c. In geval van ontbinding overeenkomstig lid 1 heeft de koper recht op kosteloze teruggave van het door hem aan de verkoper betaalde. De teruggave zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding plaatsvinden.
d. De leden a, b en c zijn niet van toepassing op de koop via internet van zaken die:
1. zijn tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;
2. duidelijk persoonlijk van aard zijn;
3. door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

4.4
a. Het verzuim van de verkoper treedt zonder ingebrekestelling in, wanneer de koop via internet niet uiterlijk binnen dertig dagen, te rekenen van de dag waarop de koper zijn bestelling bij de verkoper heeft gedaan, is nagekomen, behalve voor zover de vertraging de verkoper niet kan worden toegerekend of nakoming reeds blijvend onmogelijk is.
b. Indien nakoming onmogelijk is doordat de gekochte zaak niet beschikbaar is, moet de koper daarvan zo spoedig mogelijk worden kennis gegeven en heeft hij recht op kosteloze teruggave van het door hem aan de verkoper betaalde. De teruggave moet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de kennisgeving plaatsvinden.

4.5 De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, van wie een betaalkaart frauduleus is gebruikt in het kader van koop via internet, kan niet worden verplicht tot betaling van de hem als gevolg van dat frauduleuze gebruik in rekening gebrachte bedragen, behoudens voor zover dat gebruik een gevolg is van een omstandigheid die aan hem kan worden toegerekend. Het terzake reeds betaalde geldt als onverschuldigd betaald.
4.6 Wanneer de koper zich op bovenstaande bepaling wil beroepen zal hij het frauduleuze gebruik met bewijzen moeten kunnen staven.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

5.1 Het eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op de koper nadat deze al hetgeen hij krachtens enige overeenkomst aan verkoper verschuldigd is of zal zijn, volledig heeft voldaan.
5.2 Voordat het eigendom van de producten op de koper is overgegaan, is de koper niet gerechtigd de producten in gebruik te geven of te bezwaren.
5.3 Indien en zolang verkoper eigenaar van de producten is, zal koper verkoper onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten. Bovendien zal de koper op het eerste verzoek van verkoper, verkoper mededelen waar de producten zich bevinden.
5.4 Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling, schuldsanering of faillissement zal koper onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms) rechten van verkoper. Koper staat ervoor in dat een beslag op de producten onmiddellijk wordt opgeheven.

Artikel 6 Levering

6.1 Indien verkoper voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door de koper moeten worden verstrekt, kan de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van verkoper.
6.2 De door verkoper opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de koper redelijkerwijs niet is te verlangen dat hij of zij de overeenkomst in stand laat. De koper is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is, mits de ontbinding schriftelijk geschiedt via email. Maakt de koper van dat recht gebruik dan verplicht verkoper zich het reeds door de koper betaalde bedrag binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de schriftelijke mededeling terug te storten.
6.3 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de koper.
6.4 De koper dient er voor zorg te dragen dat het opgegeven leveringsadres volledig en correct is. Levering zal plaatsvinden aan dit adres tot de voordeur. Indien de zending na herhaalde aanbieding niet kan worden afgeleverd omdat de koper niet aanwezig is dient de koper de schriftelijke aanwijzingen van de vervoerder op te volgen ter verkrijging van de zending.
6.5 Verkoper heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.
6.6 Bij ontvangst dient de koper het werk grondig te inspecteren op fouten en gebreken en deze dienen binnen 24 uur aan verkoper gemeld te worden, bij gebreke waarvan de koper het werk erkent in goede staat te hebben ontvangen.
6.7 Bij akkoord van verkoper voor retournering van een in opdracht vervaardigd product wordt hierna door verkoper maximaal 65 procent van de aankoopkosten terugbetaald aan de koper.

Artikel 7 Reclame en aansprakelijkheid

7.1 Verkoper is niet aansprakelijk, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw.
7.2 De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij of zij verkoper daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) werkdagen na de aflevering schriftelijk via email kennis te geven. De klant dient het product binnen 14 dagen aan Fotografie.nl terug te zenden in de originele verpakking aan het door Fotografie.nl op te geven adres. Fotografie.nl zal binnen 14 dagen na ontvangst en acceptatie van het product zorgdragen voor verzending van een nieuw exemplaar van het product. Na verloop van voornoemde termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de klant zijn rechten terzake verwerkt, tenzij de termijn in een specifiek geval afhankelijk van de omstandigheden wordt verlengd.
7.3 Verkoper is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die de koper of een derde terzake van (het gebruik van) de producten mocht lijden, hieronder mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade en immateriële schade.
7.4 De contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van verkoper is te allen tijde beperkt tot het laagste bedrag van dan wel het bedrag van de overeengekomen prijs als bedoeld in de offerte terzake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan, dan wel het bedrag dat door de assuradeur van verkoper gedekt wordt.
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft verkoper de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.5 Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van verkoper zal de koper verkoper vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de producten en zal hij aan verkoper alle schade vergoeden die verkoper lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.
7.6 Alle producten die de koper in KUNST van Fotografie.nl van de verkoper bestelt, worden pas vervaardigd als hiervoor een opdracht wordt gegeven. Verkoper kan derhalve geen producten terugnemen als deze toch niet bevallen en er zal een duidelijk argument gegeven moeten worden waarop de retournering van het product en vervolgens de nieuwe kosteloze bestelling kan worden gebaseerd.
7.7 De klant dient er rekening mee te houden dat er geringe kleurverschillen kunnen optreden tussen de afgedrukte foto en de foto op de website, die ondermeer veroorzaakt kunnen zijn door de afstelling van het beeldscherm van de klant. Dergelijke geringe afwijkingen worden niet beschouwd als een gebrek.

Fotografie.nl levert uitsluitend fotoproducten die naar je eigen wensen (klantspecificaties) geproduceerd worden en duidelijk op jouw persoonlijke behoeften afgestemd zijn. Daarom is er geen wettelijk herroepingrecht van toepassing. Klachten die te maken hebben met de smaak van de koper of klachten vanwege fotobestanden met onvoldoende resolutie of een te hoge compressie worden niet als gebreken beschouwd. Fotografie.nl stelt nadrukkelijk vast dat de kwaliteit van de afdrukken in de bestelde producten nooit beter zal kunnen zijn dan mag worden verwacht op basis van hetgeen de opdrachtgever bij het gebruik van de online editor van webprint op zijn computerscherm te zien krijgt.

Artikel 8 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

8.1 De koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door verkoper geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
8.2 Verkoper garandeert niet dat de aan de koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/ of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door verkoper geleverd product inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

Artikel 9 Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de koper en verkoper, dan wel tussen verkoper en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de koper en verkoper, is verkoper niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van verkoper.

Artikel 10 Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft verkoper in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van de koper op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen aan de koper en zulks zonder dat Verkoper gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan verkoper kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11 Persoonsgegevens

11.1 Door de koper ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de koper.
11.2 Verkoper zal de door de koper opgegeven persoonsgegevens niet gebruiken voor enig ander commercieel doel dan de exploitatie van de site en diensten van verkoper. Gegevens zullen nimmer ter beschikking worden gesteld aan andere partijen. De bestanden met persoonsgegevens van verkoper zijn op grond van de Wet persoonsregistraties (Wpr) aangemeld bij de Registratiekamer, Prins Clauslaan 20 te Den Haag, telefoon 070 - 3811300 en geregistreerd onder nummer m1332495. Deze wet stelt eisen aan het beheer, het gebruik en de beveiliging van persoonsgegevens die door verkoper worden verzameld en opgeslagen. Een afschrift van deze gegevens wordt op verzoek verstrekt. Hiervoor zijn administratiekosten verschuldigd.

Artikel 12 Correspondentie

12.1 Alle correspondentie op basis van deze algemene voorwaarden vindt plaats via de email: info@fotografie.nl.
12.2 Fotografie.nl is een handelsnaam van Adpix V.o.f. geregisteerd onder nummer 33.206353 bij de Kamer van Koophandel te Leiden.

Artikel 13 Diversen

13.1 Wanneer de koper aan verkoper schriftelijk opgave doet van een adres, verkoper gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de koper aan verkoper schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.
13.2 Wanneer door verkoper gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat verkoper deze voorwaarden soepel toepast.
13.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met verkoper in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door verkoper vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
13.4 Verkoper is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 14 Auteursrecht

14.1 Op alle foto's berust het auteursrecht bij de fotograaf. Alle rechten op de foto, waaronder het zogenaamde copyright, zijn beschermd door de Auteurswet 1912. De fotograaf blijft dus altijd eigenaar van de afbeelding.
14.2 De bestelde vergroting(en) worden enkel en alleen voor privégebruik en binnen huiselijke kring door verkoper ter beschikking gesteld.
14.3 In geen geval mag de afbeelding zonder schriftelijke toestemming van verkoper worden gereproduceerd of openbaar gemaakt. Besteller is volledig verantwoordelijk voor alle mogelijke schade die kan voortvloeien uit het onrechtmatig openbaar maken van bestelde opnames en vrijwaart verkoper hiervoor, niettegenstaande het recht van verkoper om een schadevergoeding van de besteller te vorderen.

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen verkoper gevestigd is.
15.3 De koper kan binnen een maand nadat verkoper zich op de betreffende bepaling beroept kiezen voor de bevoegde rechtbank krachtens de wet.

Artikel 16 Toepasselijkheid

16.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van verkoper, ongeacht welk communicatiemiddel wordt gebruikt;
16.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt;
16.3 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van verkoper en koper.
16.4 De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de koper wordt door de verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze voorwaarden prevaleren boven alle andersluidende voorwaarden van de koper, wanneer ook de koper de toepasselijkheid daarvan meent te hebben bedongen.

Artikel 17 Wijzigingen en aanvullingen

Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk door verkoper zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de desbetreffende overeenkomst.

Artikel 18 Ongeldig, nietig of onuitvoerbaar

Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing en zullen partijen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen;

|