Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Algemene Voorwaarden Website

Algemeen

1. Fotografie.nl is een dienst die open is voor een ieder, mits niet eerder van de site verwijderd. Door gebruik te maken van de dienst verklaart de gebruiker zich akkoord met deze algemene voorwaarden. De gebruiker kan lid worden van de dienst door zich aan te melden.
2. De gebruiker dient zich te allen tijde te houden aan de zogenaamde netiquette: de algemene fatsoens- en omgangsregels van internet. Verder dient de gebruiker kennis genomen te hebben van, en zich te houden aan de Algemene Voorwaarden.

Aanvullende bepalingen voor leden

3. Aan een lid wordt door Fotografie.nl een wachtwoord toegezonden. Door activering van het account via het toegezonden wachtwoord verklaart het lid kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de aanvullende bepalingen voor leden.
4. Het lid is verantwoordelijk voor berichten, beoordelingen en/of advertenties gepost middels het aan zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord gekoppelde account.
5. Het lid dient zorgvuldig met het aan hem/haar ter hand gestelde account om te gaan.

Aansprakelijkheid

6. Een gebruiker is volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit handelingen en gedragingen van de gebruiker.
7a. Hoewel bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, kan er geen garantie gegeven worden met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de in deze website voorkomende gegevens en informatie, noch met betrekking tot de geschiktheid daarvan voor enig doel, enige situatie of enige toepassing. Er kan geen beroep worden gedaan, om welke reden dan ook, op de in deze website voorkomende gegevens of informatie. Fotografie.nl is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze website voorkomende gegevens of informatie.
7b. De website Fotografie.nl bevat diverse externe links. Deze links staan op de website vermeld als service voor de bezoeker van deze site. Fotografie.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk te houden voor de inhoud van deze pagina’s van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van externe links.

Rechten van Fotografie.nl en verbodsbepalingen

8. Fotografie.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor een gebruiker zonder opgaaf van reden de toegang te ontzeggen. Een lid is te allen tijde gerechtigd zijn/haar account op te zeggen. De gegevens van het desbetreffende account zullen worden verwijderd.
9. Fotografie.nl behoudt zich het recht voor bedrijven en/of fotografen zonder opgaaf van reden de toegang tot een PRO account te ontzeggen. Bedrijven en/of fotografen zijn te allen tijde gerechtigd de vermelding van het eigen bedrijf te (laten) verwijderen.
10. Fotografie.nl behoudt zich het recht voor de vormgeving en/of inhoud van berichten, reacties of welke andere vorm van content ook, te wijzigen of te verwijderen, wanneer deze (deels) niet voldoen aan algemene regels van fatsoen.

Copyright

13. Alle rechten voorbehouden. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik of anders, voor zover dit expliciet door Fotografie.nl wordt aangegeven is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fotografie.nl, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Het overnemen van nieuws- of andere berichten van Fotografie.nl zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden. Het copyright van reacties berust bij de individuele auteurs.

Onvoorziene gevallen

14. In gevallen die niet voorzien zijn in respectievelijk de algemene voorwaarden, de algemene "veel gestelde vragen" of de desbetreffende "veel gestelde vragen" van onderdelen (indien aanwezig), beslist de leiding van Fotografie.nl. Deze genomen beslissingen zijn definitief. Over deze beslissingen wordt niet gecorrespondeerd, tenzij een beroepsmogelijkheid uitdrukkelijk wordt aangegeven.

Bescherming persoonsgegevens

15. Fotografie.nl zal de door gebruiker opgegeven persoonsgegevens niet gebruiken voor enig ander commercieel doel dan de exploitatie van de site en diensten van Fotografie.nl. Gegevens zullen nimmer ter beschikking worden gesteld aan andere partijen. De bestanden met persoonsgegevens van Fotografie.nl zijn op grond van de Wet persoonsregistraties aangemeld bij de Registratiekamer, Prins Clauslaan 20 te Den Haag, telefoon 070 - 3811300 en geregistreerd onder nummer m1332495. Deze wet stelt eisen aan het beheer, het gebruik en de beveiliging van persoonsgegevens die door Fotografie.nl worden verzameld en opgeslagen. Een afschrift van deze gegevens wordt op verzoek verstrekt. Hiervoor zijn administratiekosten verschuldigd.

|